Åpenhetsloven

Innledning

Åpenhetsloven har som formål å fremme virksomhetens respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Kverneland Bil AS skal hvert år redegjør for aktsomhetsvurderinger i henhold til åpenhetsloven og offentliggjør denne. I tillegg skal selskapet regelmessig vurdere sine leverandører opp mot brudd på grunnleggende menneskerettigheter.

Denne rapporten redegjør for aktsomhetsvurderingene selskapet har gjennomført. I rapporten viser en tiltakene som er vurdert og iverksatt for å redusere risikoen for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i vår leverandørkjede.

Selskapets organisering og driftsområde

Kverneland Bil AS er en av de større aktørene innen bilbransjen i Norge. Selskapet ble stiftet i 1921 og har lang erfaring som bilforhandler og serviceleverandør. Hovedkontoret for sin virksomhet er på Bilhuset på Forus, men har også bilanlegg i Bergen, Haugesund, Stavanger/Sandens, Bryne, Kvinesdal, Lyngdal, Mandal, Kristiansand og Oslo. I disse områdene representerer en i ulik grad 9 bilmerker med Ford, Volvo og Mazda som de største. Kverneland Bil AS etablerte også i 2022 et 50/50 eierskap sammen med Autostrada om etablering av Volvo Car Stor‐Oslo som har 3 bilanlegg i Oslo.

Kverneland Bil AS er en del av morselskapet Kverneland Investering AS.

Interne retningslinjer

Kverneland Bil AS har etablert en metodikk for hvordan vi arbeider med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Det utføres aktsomhetsvurderinger og tiltak vurderes fortløpende. Det er også opplyst om selskapets varslingskanaler, der en kan motta forespørsler om informasjon iforbindelse med selskapets etterlevelse av åpenhetsloven.

Aktsomhetsvurderingen

Organisering, metodikk og resultat

Risikovurderinger av leverandører er viktig i arbeidet med å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Kverneland Bil er klar over at det kan finnes risikoområder hvor uregelmessigheter kan forekomme i vår verdikjede og det pågående arbeidet med risikovurderinger og leverandørevaluering er derfor viktig. Vi har gjennomført aktsomhetsvurderinger basert på OECD‐retningslinjer. Sosialt ansvar er en pågående prosess, og vi fortsetter å utvikle oss sammen med kunder, ansatte og forretningsforbindelser for å fremme menneskerettigheter og arbeidsforhold. Vi kartlegger risiko for å adressere potensielle problemområder og iverksette tiltak for å forhindre negativ påvirkning.

Kverneland Bil sitt arbeid med aktsomhetsvurderinger startet med å utarbeide en oversikt over bedriftens leverandører for 2022. Denne oversikten ble laget ved å innhente lister over selskaper som Kverneland Bil har betalinger til for den aktuelle perioden. 

Etter at det totale antallet leverandører var kartlagt ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å avgrense leverandørkjeden til et antall som var praktisk mulig å følge opp med videre undersøkelser. Det ble i den forbindelse besluttet å begrense søketreffet til selskaper som, etter en vurdering av flere parametere, utgjorde de største risikoene for faktiske og potensielle negative konsekvenser for brudd på menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold. 

Formålet med å foreta utvalget var å lage et utgangspunkt for videre oppfølgning og undersøkelser. Siden åpenhetsloven nylig ble implementert, hadde ikke Kverneland Bil kjennskap til hvilken metode som var best egnet til å innhente og vurdere informasjon fra virksomhetene i utvalget. Utvalget ble derfor redusert til de Kverneland Bil anså som et håndterbart og fornuftig utgangspunkt for videre arbeid.

Flere av våre leverandører er store virksomheter som selv omfattes av virksomhetsloven og som selv skal utføre aktsomhetsvurderinger i tråd med OECD sine retningslinjer. Kartlegging hos flere av disse viser at de har etablert retningslinjer som inneholder forventninger til ansvarlighet hos egne leverandører og forretningspartnere. Leverandørene har prosedyrer for å kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som de selv enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til deres forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester. Gitt disse leverandørenes størrelse, ambisjoner og ressurser velger vi å ikke prioritere disse leverandørene i vår oppfølgingsarbeid og bruker deres aktsomhetsvurderinger som grunnlag for våre egne.

I noen tilfeller betraktes Kverneland Bil som en mindre kunde, mens i andre tilfeller betraktesselskapet som en større kunde hvor vi utgjør en betydelig del av leverandørens omsetning. Dette vil i mange sammenhenger være avgjørende for hvilken reel påvirkning vi kan ha gjennom våre tiltak. Vi vurderte det dit hen at det ville være mest hensiktsmessig å bruke ressurser der vi vurderte det som mulig å utgjøre en forskjell.

Som metode for innhenting av data besluttet Kverneland Bil å utforme et spørreskjema som ble sendt til utvalget. Tanken bak beslutningen var at spørreskjema ville gi oss adgang til relevant informasjon fra flere selskaper og at det ville gi et godt informasjonsgrunnlag for videre oppfølging. Ved å sende ut spørreskjema kan Kverneland Bil kontrollere om selskapene vi vurderer som risikofaktorer har tilfredsstillende svar på våre spørsmål.

Arbeidet med å kartlegge og evaluere negativ påvirkning og skade i vår verdikjede tar utgangspunkt i selskapets hovedprosess for kjernevirksomhetene Salg og Service. Både risiko knyttet til egen virksomhet og leverandørleddet er vurdert på bakgrunn av faktisk rapportering. Vi valgte å prioritere følgende områder som vi vurderte som risikoområder: dekk, bilpleie, skade og lakk, transport og logistikk, samt vask og renhold.

 

Resultatet av aktsomhetsvurderingen

Gjennom vår leverandøroppfølging som ble utført ble det ikke identifisert noen faktiske betydelige negative konsekvenser for menneskerettigheter eller anstendig arbeidsforhold. Vi har heller ikke mottatt informasjon fra eksterne interessenter som viser til konkrete hendelser.

Kverneland Bil vil fortsette å systematisk jobbe med aktsomhetsvurderinger i samarbeid med våre leverandører for å forebygge negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette vil være et kontinuerlig arbeid og vi skal bruke den innflytelsen vi har til å påvirke og påse at det iverksettes tiltak for å forebygge og redusere risiko. Det er viktig at leverandører etablerer prosesser for å håndtere risiko som er identifisert og adresserer systematiske svakheter.

 

Sandnes, 30. juni 2023

Dersom du har spørsmål knyttet til hvordan vi arbeider med åpenhetsloven, kan du kontakte oss på skjema under.

LURER DU PÅ NOE OM KVERNELAND BIL?